Publication Detail

अपाङ्गता भएका किशोर-किशोरीहरूसँग उनीहरूको कोभिड-१९ को अनुभवबारे सहभागितामुलक क्रियात्मक अनुसन्धान (पारडन)

July 13, 2022

निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकहरूका अपाङ्गता भएका किशोर-किशोरीहरू कोभिड-१९ बाट विशेष गरेर असुरक्षित हुन्छन्।

Request for PDF