Publication Detail

नेपालमा अपाङ्गता भएका किशोर-किशोरीहरूसँग गुणात्मक अनुसन्धान गर्न सहभागितामुलक समावेशी विधिको विकास: पारडनको अशंको रूपमा

July 13, 2022

पहुँच, सञ्चार, सुरक्षा र नैतिकताका प्र्स्नमा हुने कठिनाईका कारणले अपाङ्गता भएका किशोर-किशोरीहरूलाई प्राय अनुसन्धानमा सहभागि गराइँदैन। 

Request for PDF